Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej


Informacja Administratora Danych Osobowych na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod linkiem

W 1965 roku na posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowsku radni z Łopusznej zgłosili wniosek dotyczący budowy w czynie społecznym Wiejskiego Domu Kultury. Grupie inicjatywnej przewodniczył sołtys Jan Król, który w czasie budowy nadzorował wiele prac związanych z budową. Budowa trwała kilka lat. W 1970 r. przy wsparciu finansowym Powiatowej Rady Narodowej Nowym Targu podłączono siec elektryczną, kanalizacyjną oraz co. W 1971 roku WDK oddano do użytku. Kierownikiem został Leszek Mglej, który na bieżąco zajmował się zagospodarowaniem obiektu. Przedsiębiorstwo "Ruch" oddział w Nowym Targu, którego kierownikiem był Jan Książkiewicz, otworzyło klubu "Ruchu", wyposażyło w niezbędny sprzęt i współpracowało z WDK w zakresie działalności kulturalnej. W 1972 roku Wiejski Dom Kultury, już jako Gromadzki Ośrodek Kultury, ożywił swoją działalność poprzez powstałe kółka zainteresowań, pracownię fotograficzną oraz organizowane imprezy kulturalne. W dwóch pokojach urządzono Bibliotekę Gromadzką, którą prowadziła Romana Stiefel

Od 1973 r. obiekt funkcjonuje jako Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej. Prowadził działalnośc merytoryczną, ale także instruktażową i metodyczną dla podległych placówek (kluby, świetlice i zespoły amatorskiego ruchu artystycznego - zespoły regionalne i orkiestry dęte). W 1973 roku kierownictwo GOK objęła Maria Derek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Łopusznej, osoba zasłużona dla kultury.

W klubie "Ruch" zatrudniona została magister ekonomii Janina Zagata, pełniąc również funkcję instruktora. Od 15 maja 1974 r. podjęła prace w bibliotece Czesława Ligęza, na etacie kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznej.

Warto też wspomnieć o otoczeniu budynku GOK. Wybudowany został na terenie byłego kamieniołomu. W 1974 r. uporządkowano kamienie, gruz, nawieziono ziemię i stworzono ogródek kwiatowy. Pracy były wykonane społecznie przez młodzież i dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez GOK. Pomocy w transporcie udzieliły Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krempachach i Urząd Gminy w Łopusznej.

W 1974 r. po długich staraniach powołano oddział Związku Podhalan w Łopusznej. Ogromną pomocą wykazał się ówczesny prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan dr Wincenty Galica. Prezesem oddziału została wybrana mgr Janina Zagata.

Rok 1975 to dalsze upiększanie budynku i otoczenia, rozwój działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Placówka została uznana przez władze województwa krakowskiego, a potem nowosądeckiego za wzorcowy ośrodek kultury na wsi.

W Łopusznej zawsze żywa była kultura regionalna, żywa gwara stroje, tradycje, budownictwo, hodowla owiec, krów i produkcja oscypków.

Dużym wydarzeniem we wsi było nadanie Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Przerwy Tetmajera. Scenariusz uroczystości przygotował ks. Prof. Józef Tischner, który był fanem poezji Tetmajera. Zofia Turek - ówczesna nauczycielka a potem dyrektor szkoły - zorganizowała grupę dzieci, które tańczyły i śpiewały po góralsku.

Z GOK w Łopusznej współpracowały także następujące osoby:

- mgr Bolesław Nowobilski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Białej. Prowadził szkółkę muzyczną, uczył dzieci grać na skrzypcach

- Stanisława Szewczyk, kolejny prezes Związku Podhalan w Łopusznej, członkini Koła Gospodyń Wiejskich, założycielka i kierownik zespołu regionalnego "Mali Łopuśnianie", później "Łopuśnianie", obecnie zespołu regionalnego im. Ludwika Łojasa

- Ludwik Łojas, skrzypek, prymista kapeli, gawędziarz , uczestnik i laureat "Sabałowych Bajań"

- członkowie kapeli: Jerzy Ambroż, - basista i skrzypek, Stefan Ambroż - basista, Bronisław Florczyk - skrzypek, Józef Leśnicki - skrzypek.

- Franciszek Maczewski - uzdolniony artystycznie kronikarz Łopusznej. Jego pasją były obrazki wykonywane ze słomy

- Stanisław Klamerus (od Sowy) - żywa kronika Łopusznej, Jego dom został przeniesiony do skansenu obok dworu Tetmajerów

Z GOK żywo współpracowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich: Aniela Wilczek, Stanisława Chowaniec, Stefania Piszczek, Janina Szewczyk, Maria Klamerus, Zofia Chowaniec, Danuta Makowska, Janina Nowobilska, Janina Chowaniec, Zofia Cachro. Od roku 2015 członkiniami KGW w Łopusznej są Jolanta Łęczycka - przewodnicząca, Małgorzata Głowacz, Zofia Maciasz, Danuta Buła, Zofia Klamerus, Maria Krawczyk, Danuta Galarowicz i Beata Dziga

Od 1 maja 1976 roku funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej objęła Józefa Kuchta Należy wspomnie, że w latach 1974-1991 w klubie "Ruch" pracowały: Janina Zagata, Zofia Zagata, Barbara Klamerus, Krystyna Galarowicz, Małgorzata Klamerus, Bronisława Król i Helena Ambroż. Instruktorem do prowadzenia zajęć plastycznych i kółka teatralnego w GOK-u był Jan Makowski. W 1983 r. pracę podjęła Maria Chowaniec, która obok prowadzenia działalności handlowej w kiosku GOK organizowała zajęcia z dziećmi, turnieje tenisa stołowego, kursy tańca towarzyskiego i dyskotekowego, aerobik. Obecnie angażuje się w organizację wielu imprez gminnych, prowadzi sekretariat GOK. W GOK-u pracowały także od 1972 roku osoby dbające o utrzymanie placówki: Agnieszka Dziga, Zofia Suska, Andrzej Dziga, Jan Nowobilski, Bronisława Chowaniec, oraz księgowe: Janina Nowobilska, a od 1995 roku Helena Furczoń.

Przy GOK prowadziły działalność takie organizacje jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, którego najaktywniejszymi członki byli Stanisław Kowalczyk, Kazimierz Dziga, Józefa Klamerus, Janina Zagata i Maria Ambroż, Ludowy Zespół Sportowym, w którym działali m.in. Józef Galik, Kazimierz Dziga i Zbigniew Maczewski, Związek Emerytów i Rencistów, KGW i Związek Podhalan.

GOK współpracuje także z Parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, oraz Szkołą Podstawową w zakresie organizacji uroczystości kościelnych i imprez okolicznościowych odbywających się na terenie naszej miejscowości.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy w Nowym Targu organizował również "Złote gody" dla par małżeńskich z 50-letnim stażem, pożegnanie poborowych, uroczyste wręczanie dowodów osobistych. Organizowane były też uroczystości na których wręczane były wielodzietnym matkom ordery "Serca matkom wsi".

Z inicjatywy ks. prof. Józefa Tischnera w 1986 roku odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Waksmundzkim z Ostrowska, chemikiem i wykładowcą na Uniwersytecie Lubelskim. Wydarzeniem lokalnym w 1989 roku była impreza pod nazwą "Zjazd Klamerusów". Jest to najpopularniejsze nazwisko w Łopusznej. Każda rodzina ma przydomek, co było zaznaczone na drzewie genealogicznym np. Grzybki, Sowy, Subisie, Biydy, Brzyscany, Orkiski. Zjechały całe rodziny z różnych stron Polski. Każda rodzina prezentowała się i szukano wspólnych korzeni. Po wielogodzinnych dyskusjach ustalili, że w czasie wojen szwedzkich, jeden z żołnierzy szwedzkich noszący to nazwisko osiedlił się w Łopusznej i dał początek rodzinie Klamerusów.

W 1993 r. za sprawą ks. Prof. Józefa Tischnera w GOK-u w Łopusznej odbył się Zjazd Tetmajerów, na którym spotkali się przedstawiciele rodziny Tetmajerów z całej Polski. Nestorem rodu był pan Tadeusz Przerwa Tetmajer z Wadowic, a spotkanie prowadził ks. Tischner.

Działalność GOK-u jest obecnie bardzo bogata i adresowana do wielu grup wiekowych. Dla dzieci i młodzieży sa kursy języków obcych, szkółka muzyczna, nauka gry na skrzypach, dziecięcy zespół regionalnych "Mali Łopuśnianie" i im. Ludwika Łojasa, konkursy plastyczne, recytatorskie, festiwale piosenki "Od Podhala do Opola" o zasięgu gminnym (20 szkół podstawowych i 4 gimnazja), spektakle teatralne, aerobik, dyskoteki, zabawy, bale sylwestrowe, rozgrywki tenisa stołowego, kursy tańca, aerobik i spotkania z ciekawymi ludźmi oraz możliwość skorzystania z Internetu.

Wspomnieć należy, że w latach 1972 – 1989 przy współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i przedsiębiorstwa RWS Praca-Książka-Ruch w Nowym Targu gościliśmy wielu ludzi kultury i artystów: Janusza Gajosa, Jerzego Trelę, Tadeusza Rossa oraz pisarzy: Juliana Kawalca, Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Skupnia Florka, Mariana Stompora, Joannę Chmielewską. Dla kobiet organizowane były gminne konkursy darcia pierza z obrzędami, konkurs przędzenia wełny na Wartuli i wrzecionie oraz konkurs potraw regionalnych. Inicjatorką tych konkursów była w latach 1974-75 pani Maria Derek

Od czasu otwarcia Domu Pamięci ks. Tischnera pracownicy GOK-u przyjmują wiele osób i wycieczek z całej Polski, którzy zwiedzając "Tischnerówkę" mają możliwość zakupu książek księdza profesora, obejrzenia filmów o jego życiu i działalności i wysłuchania nagrań udostępnionych na odsłuchowych stanowiskach komputerowych.

Wielkim wydarzeniem, które miało miejsce niedługo po śmierci ks. Prof. 4 listopada 2000 r. była zorganizowana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak z Krakowa, Parafię, Dwór Tetmajera i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej uroczystość poświęcona ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

Przez 36 lat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej trzecie pokolenie korzysta z różnych form działalności kulturalnej. Jest to możliwe dzięki przychylności Wójta i Radnych Gminy Nowy Targ, którzy dostrzegają potrzebę rozwoju kultury.


Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY