Deklaracja dostępności

opublikowano: środę, 10 lutego 2021

Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Buła, tischnerowkagok@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 539 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej znajduje się w Łopusznej przy ul. Gorczańskiej. Do budynku można dotrzeć dzięki komunikacji publicznej (autobus) wysiadając na jednym z przystanków: obok remizy OSP lub obok dawnego sklepu GS.
2. Do budynku Gminnego Ośrodka Kultury prowadzą trzy wejścia: pierwsze (główne), drugie bezpośrednie na sale widowiskową do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, przy którym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz trzecie bezpośrednio do Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera.
3. Do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury znajdujących się na parterze jest bezpośrednia dostępność z poziomu terenu (do Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera) lub dzięki podjazdowi (na salę widowiskową), do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku prowadzą schody.
4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
6. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i część pomieszczeń w tym sala widowiskowa.
8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy Izbie Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera.
9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
11. W budynku nie ma tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
12. Zgłoszenia potrzeby potrzeby zapewnienie dostępności można dokonać w jednej z następujących form:
o na adres e-mail : tischnerowkagok@wp.pl
o faksem na nr : 18 26 539 69
o drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej, ul. Gorczańska 7, 34-432 Łopuszna
o osobiście w Biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej.

Koordynator dostępności:
Elżbieta Skałuba
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9,34- 400 Nowy Targ
tel. 18 26 32 223
E-mail: sekretatiat@ugnowytarg.pl

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej oraz Wiejskim Domu Kultury w Krempachach dostępne są na stronie BIP ośrodka.

Powrót.

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY